گزارش تجاری کشور ترکمنستان 

 

✔️مهم ترین کشورهای صادرکننده و واردکننده به ترکمنستان

✔️مهم ترین گروه های کالایی وارده و صادره به ترکمنستان

✔️روند صادرات و واردات ترکمنستان در سال های اخیر

 

دانلود

بالا