مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ترکمنستان

 • ارائه درخواست کتبي جهت ثبت شرکت به آژانس سرمايه گذاري خارجي ترکمنستان
 • ترجمه رسمي اساسنامه و آگهي تإسيس شرکت ايراني به زبان روسي و ترکمني (به همراه اصل اساسنامه شرکت ايراني جهت بررسي )
 • ارائه معرفي از بانک عامل جهت شماره حساب ارزي و گزارش گردش حساب مشتري از بانک مربوطه به زبان روسي.
 • ارائه آخرين مفاصاحساب از اداره امور اقتصادي و دارايي ( ترجمه به زبان روسي و ترکمني)
 • معرفي از اتاق بازرگاني (ارائه کارت بازرگاني به همراه ترجمه رسمي به زبان روسي و ترکمني)
 • تصوير گذرنامه به همراه 4 قطعه عکس رنگي نماينده شرکت.
 • ارائه معرفي نامه از هيأت مديره شرکت جهت نماينده آن شرکت در ترکمنستان (ترجمه به زبان روسي و ترکمني)
 • ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه محضري جهت دارا بودن حق امضاء و اختيارات در ترکمنستان.
 • ارائه گزارش در خصوص انجام فعاليتهاي تجاري در ايران در يک سال اخير به زبان روسي و ترکمني.
 • ارائه طرح توجيهي در خصوص فعاليت تجاري مورد نظر در ترکمنستان به زبان روسي و ترکمني.
 • مهر شرکت 

     

      منبع: سایت سفارت ایران در عشق آباد

بالا