ابراز «نگرانی» سازمان بهداشت جهانی از موارد ذات الریه در ترکمنستان

سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل گزارشهای ذات الریه در ترکمنستان، دولت می بایستی با فرض وجود کووید-19 تمهیدات غربال را برای موارد ذات الریه رعایت کند.

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی همچنین افزود: ترکمنستان حدود 60هزار تست کرونا انجام داده است و تمهیداتی که درنظر گرفته شود مردم کشور و آسای میانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تلویزون دولتی ترکمنستان نیز عصر روز چهارشنبه برای اولین بار رئیس جمهور را درحالیکه ماسک به صورت داشت به تصویر کشید.
شایعات حاکی از آن است که ترکمنستان قصد دارد ورود ویروس کرونا به کشور را تائید کند، هرچند مراکز بهداشتی هیچ موردی را گزارش نداده اند./ ctvnews

بالا