احتمال افزایش صادرات متقابل بین ترکمنستان و اسرائیل

روز دوشنبه دیپلمات ها طی رایزنی های بین وزارت امور خارجه ترکمنستان و اسرائیل، فرصت های توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها و افزایش صادرات متقابل محصولات را بررسی کردند.

هیات ترکمنستان به سرپرستی معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و طرف اسرائیلی توسط معاون مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل، رئیس اوراسیا و بخش بالکان غربی اداره میشد.

طرفین بار دیگر ماهیت سازنده همکاری میان دو کشور را تأکید کردند. سپس درباره همکاری سیاسی و دیپلماتیک در سازمان های بین المللی و در درجه اول در سازمان ملل به گفتگو پرداختند.

این دیپلمات ها با تمرکز بر کشاورزی، مراقبت های بهداشتی و تبادل تخصص در زمینه نوآوری ها، در مورد اولویت همکاری دو جانبه تبادل نظر کردند.

در این جلسه آنلاین، شرکت کنندگان همچنین در مورد مسائل مربوط به توسعه مناسبات فرهنگی - بشردوستانه بحث کرده و از پیشرفت همکاری های متقابل در این زمینه حمایت کردند!

بالا