اختصاص زمین برای ساخت تأسیسات تبرید در استان لباب

در استان شمال شرقی ترکمنستان (لباب)، پنج بازرگان، زمینی برای ساخت تأسیسات برودتی دریافت کردند.

تاكنون، شركت سرمایه گذاری خصوصی Awtotrans  و بازرگان وپاجامایف، دارای تسهیلات تبرید برای ذخیره سبزیجات و میوه ها بود.

از تجهیزات تبرید به طور عمده برای ذخیره و تهیه محصولاتی با کیفیت بالا مانند گوجه فرنگی، خیار، کلم، پیاز، خربزه و میوه برای مصرف کنندگان استفاده می شود.

همچنین انجمن کشت و صنعت Miwe دو تبرید را در این استان فعال می کند. از این امکانات برای حفظ سبزیجات و میوه های دریافت شده از انجمن های مزرعه و تولید کنندگان خصوصی کشاورزی استفاده می شود.

کشاورزان محصولات کشاورزی را در ده ها گلخانه در استان لباب تولید می کنند. ساخت 22 گلخانه دیگر در حال انجام است.

بالا