ادامه خصوصی سازی املاک توسط موسسات دولتی ترکمنستان

 

براساس مصوبه ترکمنستان در مورد خصوصی سازی املاک دولتی، وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان مزایده فروش املاک دولتی را اعلام کرد.

لیست موارد خصوصی سازی شده در شماره سه شنبه روزنامه ترکمنستان منتشر شد. این حراج در تاریخ 26 اوت در وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان برگزار می شود.

اشیاء وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان، وزارت تجارت و روابط اقتصاد خارجی ترکمنستان، وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان، کنسرن دولتی ترکمن گاز، انجمن تولیدی Türkmenhaly (فرش های ترکمن)، وزارت صنعت نساجی ترکمنستان و امور اداری آخال، لباب و ماری به حراج گذاشته می شوند.

بالا