اطلاعیه

جهت استحضار اعضای محترم اتاق مشترک ایران - ترکمنستان

(آخرین وضعیت پیگیری مقامات ایران به منظور رفع مشکلات موجود)

بالا