اطلاعیه
پیگیری اتاق مشترک ایران و ترکمنستان جهت از سرگیری مبادلات مرزی با توجه به بسته شدن مرز ایران - ترکمنستان

بالا