افزایش تعداد تجهیزات سرمایی در ترکمنستان

وزارت کشاورزی و حفاظت محیط زیست ترکمنستان برای ساخت و بازسازی تعدادی از تأسیسات سردخانه ای وام دریافت خواهد کرد. روز جمعه رییس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمداف، قطعنامه مربوطه را در جلسه ویدیو کنفرانسی کابینه وزرا امضا کرد.

براین اساس، بانک تجاری دولتی Daýhanbank با بودجه بانک مرکزی، بودجه اعتباری را برای تأمین اعتبار ساخت و ساز و بازسازی تاسیسات سردخانه ای اختصاص می دهد.

به منظور تامین کلیه محصولات گیاهی و سبزیجات در کل سال، در استان های آخال و بالکان، برنامه ریزی برای ساخت تجهیزات سردخانه ای به ظرفیت 2000 تن انجام شده است.

بالا