افزایش همکاری های مالی ترکمنستان با انگلستان

وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان در روز جمعه با  آژانس اعتباری صادراتی دولت انگلستان، نشست ویدیویی برگزار کرد.

در این نشست نمایندگان چند وزارتخانه و بخش های صنعتی ترکمنستان، متخصصان امور مالی صادرات انگلستان و سفیر انگلیس در ترکمنستان حضور داشتند.

در طول این جلسه، طرفین در مورد امکان افزایش همکاری ها در بخش مالی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری گفتگو کردند.

نماینده آژانس مالی صادرات انگلستان، گفت كه این آژانس آماده است تا به شركت های انگلیسی در توسعه مشاركت با تركمنستان و گسترش دامنه خدمات ارائه شده، كمك كند.

در فوریه سال 2020، نمایندگان ترکمنستان با مدیر آژانس اعتباری صادرات انگلیس در لندن گفتگو کردند. در طی مذاکرات، طرفین در مورد چشم اندازهای همکاری با کنسرن دولتی ترکمن گاز و سایر بخش های ترکمنستان بحث و گفتگو کردند.

 

بالا