در برنامه توسعه 30 ساله‌ تصویب شده در پارلمان ترکمنستان، نوسازی پایگاه‌های اجتماعی و همه بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است.

«وادیم شاه احمداف» کارشناس آسیای مرکزی در مورد تصویب «برنامه ملی توسعه اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان در سال 2022-2052» گفت: در برنامه توسعه سی ساله‌ تصویب شده در پارلمان، نوسازی پایگاه اجتماعی و همه بخش‌های اقتصادی پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پیش بینی در جهت نوسازی تمام بخش‌های اقتصاد ملی در دوره سی ساله است.

شاه احمداف افزود: در بخش اقتصادی این برنامه اهداف توسعه پایدار را دنبال می‌کند که برای تضمین استقلال اقتصادی و بهبود رفاه جمعیت طراحی شده است.

این کارشناس تاکید کرد: زیرساخت‌‌ها ستون مقابله با چالش‌های دنیای مدرن در آینده هستند و در این بخش تشویق به نوآوری‌های جسورانه و موثر آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به سایر اولویت‌های برنامه، طرح‌‌های تجاری با هدف جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی و استفاده عملی از سرمایه تمرکز شده است. با همین قیاس، برنامه ریزی شده است که جغرافیای صادراتی محصولات داخلی را گسترش داده و وابستگی به واردات را رها کرده و بخش غیردولتی اقتصاد را بیشتر توسعه دهد.

وی یادآور شد: پیشنهادات در مورد جاده ابریشم جدید نیز مربوط به تشکیل خطوط حمل و نقل و ترانزیتی راحت و ایمن چه از طریق دریا، چه از طریق جاده و چه از طریق ریلی است.

بالا