گزارش واصله با موضوع اقدامات اخیر دولت ترکمنستان در کاهش عوارض ترانزیتی و تعیین مسیرهای ورود و تردد به این کشور 
شایان ذکر است رفتار تعرفه ای و فرایندهای محدود کننده مرزی از سوی ترکمنستان از جمله چالش های ترانزیت در منطقه در مسیر ایران به ترکمنستان و نیز در کریدورهای اکو تلقی شده است که امید است با این تحولات از مشکلات کاسته شود.

اقدامات اخیر

بالا