انتصاب جدید در کنسرن دولتی ترکمن گاز

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، با تصمیم قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان، "شاگلدی خان گلدی اف" به عنوان معاون کنسرن دولتی ترکمن گاز منصوب گردید.

 

کنسرن دولتی ترکمن گاز بزرگترین مجموعه فرآوری و اقتصادی ترکمنستان است. فعالیت اصلی این کنسرن توسعه و استخراج میادین گاز طبیعی و میعانات گازی در قلمرو ترکمنستان ،تدارک و پالایش آن، و انتقال گاز طبیعی به مصرف کنندگان در داخل و برای صادرات می باشد.

 ساختار کنسرن شامل شرکت های حفاری، شرکت های گاز، انجمن انتقال گاز، اتحادیه حفظ جمعیت گاز طبیعی، واحد مطالعات ژئوفیزیکی و همچنین واحد های پشتیبانی برای اتوماسیون و کنترل از راه دور ارتباطات فناوری می باشد که بیش از 30 میدان میعانات گازی ترکمنستان را مدیریت می نماید.

همزمان با افزایش حجم گاز طبیعی و گسترش شبکه خط لوله ، کنسرن دولتی ترکمن گاز توسعه صنعت گاز - مواد شیمیایی کشور را برای پالایش گاز طبیعی آغاز کرده است.

 

بالا