ایجاد پایگاه اطلاعات الکترونیکی برای بورس کالا و مواد خام ترکمنستان

پایگاه اطلاعات الکترونیکی بورس کالا و مواد خام ترکمنستان در حال ایجاد می باشد.در این پایگاه اطلاعات الکترونیکی، صفحات شخصی برای قراردادها، بررسی ها و مشتری ها ایجاد شده و اطلاعات مربوط به آنها درج خواهند شد. در این پایگاه اطلاعات الکترونیکی، امکان اخذ اطلاعات مربوط به قرارداد کشور های خارجی به ثبت رسیده و همچنین امکان اخذ اطلاعات مربوطه به قرارداد کشور های خارجی به ثبت رسیده و همچنین امکان اخذ فهرست و بهای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی در کشور وجود خواهد داشت. ضمنا قرار است خدماتی از قبیل امکان تایید نرخ های انواع کالا ها به طور جداگانه و تامین پرداخت های الکترونیکی برای افتتاح مکان های کارگزاری در بورس سهام و سایر موارد گنجانده شود.

بالا