برداشت بیش از 313 هزار تن پنبه در استان ماری

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان،جشنی به مناسبت دستاورد کشاورزان پنبه در استان ماری برگزار گردید.

امسال کشاورزان استان ماری بیش از 313 هزار تن "طلای سفید" برداشت نمودند.

بیشترین محصول در مناطق "یولوتن"، "تخته بازار" و " ترکمن قلعه" استان ماری (مرو) گزارش گردیده است.

بالا