برداشت 47/400 تن برنج در سال میلادی جاری در استان لباب

برای کاشت برنج در مساحت 10200 هکتار و برداشت 400/47 تن محصول برنامه ریزی گردیده است. این تصمیم در جلسه ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطابق فرمان امضا شده توسط رئیس جمهور ترکمنستان، در سال جاری میلادی این کشور قصد دارد در 18 هزار و 300 هکتار از زمین برنج بکارد و 47 هزار و 400 تن محصول برداشت کند. در استان داشاغوز، 35 هزار تن برنج از 8 هزار و 100 هکتار زمین و در استان لباب از 10 هزار و 200 هکتار زمین، 47 هزار و 400 تن برداشت محصول برنامه ریزی شده است. در فصل آینده، برنج در تمام حومهه های منطقه شرقی کشور کاشته می شود. در این راستا، وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست توافقاتی را با تولید کنندگان برنج منعقد خواهد کرد.

بالا