برنامه‌های ملی تازه‌ ترکمنستان برای حفاظت از حقوق بشر

بنا به اعلام وزارت امور خارجه ترکمنستان، پیشنهادها و توصیه هایی را در رابطه با توسعه برنامه های ملی و قوانین در زمینه حفاظت از حقوق بشر بازبینی شده است.
این خبر طی همایش «الزامات بین المللی ترکمنستان در زمینه حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه» اعلام شد. سران و نمایندگان وزارت‌خانه‌های مرتبط، سازمانهای عمومی این کشور، هماهنگ‌کننده دائمی سازمان ملل در ترکمنستان و رئیس «سازمان امنیت و همکاری اروپا» از شرکت کنندگان این نشست بودند.
از اینرو طرف ترکمن تعهد خود را به توسعه بیشتر پایگاه و مکانیزمهای حفاظت از حقوق بشر و آزادی اعلام داشت. همچنین گامها و حوزه های دارای اولویت در نیمه دوم 2020 مورد بحث قرار گرفت.

نماینده کمیسیون بین دپارتمانی و وزیر امور خارجه ترکمنستان در مورد نتایج فعالیتهای اجرایی به منظور تحقق الزامات بین المللی و قانونی در زمینه حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه در نیمه اول سال 2020 اظهاراتی را بیان داشت. شایان ذکر است پیش‌تر ترکمنستان و سازمان ملل «برنامه عملیاتی مشترک» خود را اعلام کرده بودند.

بالا