بدین وسیله به اطلاع می رساند مجمع عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و ترکمنستان 1402/10/04 در اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد.

متن منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1402/09/08 به شرح ذیل می باشد.

 

  آگهی دعوت

به مجمع عمومی عادی سالیانه  به طور فوق العاده

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

به شماره ثبت 44604 و شناسه ملی 14007565894

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم اتاق مشترک ایران و ترکمنستان دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده ، این اتاق که در روز دوشنبه مورخ 04/10/1402 راس ساعت 11 صبح با دستور جلسه ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، جنب خیابان موسوی، پلاک 175 برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.

اعضا محترمی که درخواست نامزدی هیات مدیره این اتاق مشترک را دارند لطفا حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع درخواست   مستندات مربوطه را به صورت کتبی به دبیرخانه اتاق تحویل نمائید.

دستور جلسه:

1-استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1401

2-استماع، بررسی و تصویب گزارش مالی،ترازنامه و بازرسی سال مالی1401

 3-بررسی و تصویب بودجه سالانه

4-تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا

5-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

6-انتخاب اعضا هیات مدیره(اصلی و علی البدل)

7-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

روزنامه مجمع1402

بالا