برگزاری همایش مالی و بانکی در عشق آباد

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان همایشی با موضوع جنبه های کلیدی فعالیت های مالی و بانکداری همزمان با بیست و ششمین سالروز معرفی منات در عشق آباد برگزار گردید. روسا و کارشناسان بانک های تجاری ، وزارتخانه ها و ادارات ، اساتید دانشگاه ها و دانشجویان موسسات آموزش عالی در این همایش حضور داشتند.

در این همایش تاریخچه گردش پولی ترکمنستان و توسعه این سیستم در سال های استقلال ارائه گردید و عوامل رشد اقتصادی ، بهبود قوانین مربوطه و توسعه همکاری با موسسات مالی منطقه ای و بین المللی معتبر مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر تقویت همکاری با صندوق بین المللی پول (IMF) ، بانک جهانی ، بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) ، بانک توسعه آسیا (ADB) ، بانک توسعه اسلامی (IDB) و .. تاکید گردید.

بالا