تأمین واکسن در اولویت است

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جمع‌بندی نخستین نش

ست با فعالان اقتصادی و مسئولین اتاق ایران، بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها، و حلقه‌های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک‌کننده در پایایی سیاست خارجی و مقوّم آن ارزیابی کرد و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تأکید کرد.

امیرعبداللهیان تأمین واکسن کرونا را از اولویت‌های بالای وزارت خارجه ذکر کرد و اقدامات این وزارت در شتاب دهی فراوان به تأمین واکسن موردنیاز کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت: از همکاری بخش خصوصی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

تشکیل کمیته مشترک بین وزارت امور خارجه، وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نظر گرفتن جایگاه واقعی برای بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم‌اندیشی و حضور رئیس اتاق در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه به‌تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت قرار دادن موضوعات مرتبط به سامان‌دهی پایانه‌های مرزی و تحکیم زیرساخت‌های کشور که ارتقاء دهنده صادرات کشور باشد، از دیگر مباحث مطروحه در خلال جمع‌بندی ارائه شده از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود.

در این نشست همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورمان، دیدگاه‌های خود در زمینه توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها، خصوصاً همسایگان و طرف‌های تجاری اصلی را بیان داشته، خواهان حمایت هرچه بیشتر وزارت خارجه از نقش بخش خصوصی در توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها بالأخص در موقع برگزاری کمیسیون‌های مشترک شدند.

در ادامه این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران کل حوزه‌های منطقه‌ای وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به مطالب مطروحه از سوی فعالان بخش خصوصی به تشریح نقطه نظرات خود پرداختند.

بالا