تحسین نماینده WHO در ترکمنستان از اقدامات پیشگیرانه کرونا ویروس در این کشور

«پئولینا کرواوسکو» رئیس دفتر سازمان بهداشت جهانی در ترکمنستان از مراکز قرنطینه در شهرهای ترکمن آباد و ترکمن باشی بازدید کرد.

نماینده سازمان بهداشت جهانی گفت: ترکمنستان اقدامات بسیار جدی برای جلوگیری از ورود ویروس به خاک آن کشور انجام داده است؛ دولت و وزارت بهداشت، درمان و پزشکی ترکمنستان در این راستا با مسئولیت پذیری کار می کنند.

کرواوسکو گفت: "در طول این بازدید، ما با روش ها و اقدامات انجام شده توسط طرف ترکمن با هدف جلوگیری از ورود کووید-19، به کشور آشنا شدیم."

ترکمنستان به طور مشترک با آژانس های سازمان ملل متحد در ماه آوریل، پیش نویس برنامه آمادگی کشور در مورد کوید-19 را تهیه کرد. این طرح با هدف جلوگیری از ورود این ویروس به کشور انجام شده است.

براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، در ترکمنستان هیچگونه بیماری کرونا ویروس ثبت نشده است.

بالا