ترکمنستان برای وسایل نقلیه خارجی که از قلمرو خود عبور می کند، هزینه ها را کاهش می دهد

ترکمنستان هزینه و عوارض مربوط به وسایل نقلیه خارجی را که از قلمرو ترکمنستان عبور می کنند بررسی می کند.

معاون رئیس هیئت وزیران بایرام گلدی عوض اف، در مورد ساده سازی فعالیت نهادهای دولتی در مرز گمرک کشور و تعیین تک تک هزینه هایی که به صاحبان وسایل نقلیه کشورهای خارجی تعلق می گیرد، به رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمداف، گزارش ارائه داد.

معاون رئیس جمهور گفت: لازم است به منظور انجام یک سیاست حمل و نقل هماهنگ، ساده سازی قوانین و تعرفه ها، ویزا و سایر مراحل انجام شود. وی خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند به میزان قابل توجهی کارایی کریدورهای حمل و نقل و ترانزیت، گسترش جریان باری و حجم تجارت خارجی را افزایش دهد.

آژانس های موجود در ساختار مجموعه حمل و نقل و ارتباطات، تجزیه و تحلیل فعالیت ها در این راستا را انجام دادند. آژانس ها مشخص كردند كه بيشتر حمل و نقل بار، حمل و نقل از طريق جاده از كشورهاي همسايه باشد. در همین راستا، پیشنهاد شده است تا تعرفه های ویژه و رقابتی به منظور جلب حامل های خارجی تعیین شود تا بتوانند از طریق ترکمنستان عبور کنند.

رئیس جمهور قربان قلی بردی محمداف تأکید کرد که کار اصلی برای آینده، ادغام در سیستم حمل و نقل جهانی و گسترش بیشتر زیرساخت ها در امتداد بزرگراه های اصلی، اتصال مسیرها و اتصالات در جهت های شرق - غرب و شمال-جنوب است.

رئیس دولت همچنین به ارتباط پروژه های حمل و نقل از جمله ایجاد بزرگراه مودال برای آسیای میانه با دسترسی به ترکیه و فعال سازی کریدورهای افغانستان- ترکمنستان- آذربایجان- گرجستان- ترکیه- اروپا- قفقاز- آسیا (TRACECA)؛ اشاره کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان به معاون خود دستور داد تا از کنترل دقیق کارآیی کارآمد و نگهداری صحیح از پل های ریلی اطمینان حاصل کند.

رئیس جمهور بردی محمداف همچنین به اهمیت اجرای مستمر پروژه های بزرگ استراتژیک برای تحقق پتانسیل ترانزیت، حمل و نقل و لجستیک ترکمنستان اشاره کرد. در همین راستا، رهبر ترکمنستان به معاون نخست وزیر دستور داد تا تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های مصوب در این راستا انجام دهد.

بالا