ترکمنستان و اوکراین در مورد چشم انداز همکاری های دو جانبه به گفتگو نشستند

با استناد به گزارش وزارت امور خارجه ترکمنستان وزرای خارجه ترکمنستان و اوکراین در مورد روابط سیاسی بین دو کشور بحث کرده اند.

در 15 آوریل 2020، وزرای خارجه کشورهای ترکمنستان و اوکراین در قالب ویدیو کنفرانس با یکدیگر به گفتگو نشستند.

طرفین همچنین در مورد جنبه های مهم همکاری های دو جانبه در حوزه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بحث کرده و توافق نامه های قبلی را امضا کردند.

ایشان به ماهیت روابط دوستانه ترکمنستان و اوکراین اشاره کردند و همچنین توجه ویژه ای به سطح بالای همکاری های دو جانبه داشتند و اهمیت تقویت هر چه بیشتر روابط را خاطرنشان کردند.

 

بالا