گوش به زنگ باشید تا در صادرات برنده شوید

ترکمنستان با افزایش سیستماتیک گرایی تولید محصولات کشاورزی، تحت رهبری رئیس جمهور خود به کشوری دارای کشاورزی پیشرفته تبدیل شده است.
با عنوان شعار "میهن صلح و اعتماد" ترکمنستان با دستاوردهای عظیمی همراه بوده است.پنبه کاران ترکمنستان با انجام موفقیت آمیز تعهدات خود،بیش از یک میلیون و 250 هزار تن طلای سفید(پنبه)مرغوب برداشت کرده اند.کشاورزان غلات ترکمنی نیز با تحویل بیش از یک میلیون و 400هزار تن گندم به سیلوهای دولتی،با افتخار از عهده ی انجام برنامه دولتی امسال برآمده اند.

حال چه باید کرد‌؟ با توجه به تمرکز ترکمنستان بر افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی صادرکنندگان و مقامات دولتی بایستی با هوش و ذکاوت به مقوله ی صادرات و چالش های آن توجه نموده و برای حفظ جایگاه صادرات محصولات ایرانی و صد البته افزایش جایگاه آن بکوشند چرا که اگر تعللی صورت گیرد با پدیده ای به نام دامپینگ روبه رو خواهیم شد و کشورهایی چون ترکیه و چین از فرصت های موجود در ترکمنستان را به بهترین نحو استفاده خواهند کرد و خیلی زود دیر خواهد شد.

بالا