ترکمنستان، ایران، ازبکستان و قزاقستان در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده در آوازه، پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین‌المللی (موافقتنامه عشق آباد) را امضا کردند.


در چارچوب اجلاس کشورهای محصور در خشکی، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و قزاقستان در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده در آوازه، پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی (موافقتنامه عشق آباد) را امضا کردند.

این رویداد 11 سال پس از امضای توافقنامه بین دولت‌های ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان رخ داد. پس از آن، قزاقستان، قطر و هند نیز به این توافق پیوستند، در حالی که الحاق پاکستان در حال حاضر در دست بررسی است.

«محمد خان چاکیف» مدیرکل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان تاکید کرد که عشق آباد با تصویب 12 کنوانسیون بین المللی حمل و نقل و حمل و نقل، سیاست همکاری گسترده در بخش حمل و نقل را دنبال می‌کند که با تصویب 4 قطعنامه در این زمینه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.

شرکت کنندگان در این نشست تسهیل قوانین ویزا برای شرکت کنندگان در حمل و نقل جاده‌ای بین المللی، رفع موانع توسعه حمل و نقل جاده‌ای دوجانبه و ترانزیتی را مورد بررسی قرار دادند.

خاطر نشان می‌شود که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران با «شاهین عبدالرحمان اف» معاون نخست وزیر و سرپرست مجتمع سوخت و انرژی در دولت ترکمنستان دیدار کرد.

در این دیدار، عنوان شد که با توجه به تجربه موفق مبادله گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان، تهران به طور رسمی آماده گسترش ترانزیت سوخت آبی از ترکمنستان به کشورهای همسایه است.

 طرفین موضوع دسترسی ترکمنستان از طریق ایران به بنادر جنوبی کشور مانند بندرعباس و چابهار را برای تحقق ظرفیت ترانزیتی دو کشور مورد بحث و بررسی دادند.

بالا