تولید 2/3 هزار مترمربع فرش در ترکمنستان

شرکت دولتی قالیبافی Serdar ، انجمن دولتی ترکمنهالی (فرش ترکمنستان) ، واقع در استان غربی بالکان در ترکمنستان، طی هشت ماه گذشته 2/295 میلیون منات محصول تولید کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت 2294 متر مربع فرش تولید کرده است که بیش از برنامه پیش بینی تولید در هشت ماه گذشته این سال است.

تعداد شرکت های قالی بافی ترکمنستان به سرعت در کشور رو به رشد است. تولید فرش در استان های آخال و ماری می باشد. ساختمان جدید کارخانه قالی بافی ترکمنستان، در عشق آباد شروع به کار خواهد کرد.

شرکت های تولید فرش های مدرن به زودی در استان های داش آغوز و لباب آغاز به کار خواهند کرد.

بالا