تولید200 تن پیله توسط کشاورزان ابریشم در شمال شرقی ترکمنستان

تولیدکنندگان ابریشم در شمال شرقی استان لباب ترکمنستان، حدود 200 تن پیله را به دولت تحویل دادند.

امسال اکثراً کرم های ابریشم از گیاهان پرورشی رشد یافتند. این کرم های ابریشم نتایج بهتری از آنچه انتظار می رفت نشان دادند. بنابراین، کشاورزان از هدف تولید پیله که 181 تن برآورد شده بود، فراتر رفتند.

پیله های جمع آوری شده خشک شده و برای فروش ارسال می گردد.

مسئول نظارت و اجرایی شدن تولید 2100 تن پیله در امسال، وزارت کشاورزی و محیط زیست و فرمانداران استان های ترکمنستان می باشند.

بالا