حجم مبادلات تجاری ترکمن-ازبک در 4 ماهه نخست سال 2021


میزان مبادلات تجاری میان ترکمنستان و ازبکستان در چهار ماهه نخست سال 2021 برابر 166.9 میلیون دلار اعلام شده است. این اطلاعات را کمیته دولتی آمار ازبکستان در گزارشی به چاپ رسانده است. در این گزارش آمده است که ازبکستان در بازه زمانی ماه‌های ژانویه تا آوریل سال 2021 محصولات ترکمنستان را به مبلغی معادل 130.5 میلیون دلار وارد نموده است. میزان صادرات ازبکستان به ترکمنستان نیز در بازه زمانی مزبور برابر 36.5 میلیون دلار اعلام شده است.
میزان مبادلات تجاری ازبکستان با کشورهای خارجی در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 378.8 میلیون دلار یا به عبارت دیگر 3.5 درصد کاهش یافته و به 10.32 میلیارد دلار رسیده است. بیشترین میزان سهم تجارت خارجی ازبکستان با کشور چین بوده که به بیش از 2.1 میلیارد دلار رسیده است، از این میزان مبلغ 642 میلیون دلار سهم صادرات ازبکستان به چین و مبلغ 1.48 میلیارد دلار نیز سهم واردات این کشور اعلام شده است.

بالا