دستورالعمل برگزاری مجامع عادی و فوق العاده

 

  • آخرین مهلت ارسال فهرست اعضا اتاق مشترک به اتاق ایران یک هفته قبل از مجمع عمومی است. بنابراین لازم است اعضایی که می خواهند در مجامع دارای حق رای باشند، در اسرع وقت نسبت به تمدید عضویت خود در اتاق مشترک و تمدید اعتبار کارت بازرگانی یا عضویت اتاق های سراسر کشور (در صورت انقضا) اقدام نمایند.
  • فهرست اعضا ارسالی توسط اتاق مشترک صرفاً حاوی اعضایی باشد که اولا حق عضویت سالانه خود را پرداخت نموده و دوماً سه ماه سابقه عضویت در اتاق مشترک داشته باشند. مسئولیت رعایت ضوابط مذکور بر عهده هیئت مدیره و دبیر اتاق مشترک می باشد.
  • نامزدهای انتخابات 10روز از برگزاری مجمع عمومی درخواست خود را به اتاق مشترک ارائه نمایند. اتاق مشترک فهرست و پرونده نامزدهای هیئت مدیره را یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی در جلسه کمیته ماده 28 که با هماهنگی این معاونت و با حضور نماینده حقوقی برگزار می گردد، ارائه نماید.
  • کلیه اعضا و نامزدهای هیئت مدیره تا 48 ساعت مانده به مجمع عمومی، فرصت تکمیل پرونده و احصا شرایط اساسنامه را جهت رای دهی یا نامزدی هیئت مدیره را دارند و پس از انقضا این زمان به هیچ وجه امکان رسیدگی نخواهند بود.
  • چنانچه در نوبت اول مجامع به حد نصاب نرسد، فرآیند رسیدگی به شر ایط اعضا و نامزدهای هیئت مدیره مطابق تشریفات نوبت اول خواهد بود.
  • اتاق مشترک تا یک هفته قبل از مجمع عمومی نوبت دوم، فرصت دارد فهرست اعضا یا نامزدهای هیئت مدیره را که در بازه زمانی بین دو مجمع عمومی، حائز شرایط رای دهی یا نامزدی در مجمع عمومی شده اند، را به اتاق ایران ارائه نماید. آخرین مهلت تکمیل پرونده و احصا شرایط رای دهی یا نامزدی در هیئت مدیره ، 48 ساعت قبل از مجمع عمومی خواهد بود.

 

بالا