در ۹ ماهه اول امسال روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه ۴۲درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام گزارش مقدسی-رئیس کل گمرک ایران- در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور با ۱۵ کشور همسایه نشان می دهد که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵میلیون تن به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار عبور کرده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت که از سیاست های کلیدی دولت افزایش و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است و گمرک ایران نیز در راستای این سیاست برنامه های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز و تقویت و روان سازی ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار دارد.

طبق گزارش رئیس کل گمرک ایران، از مجموع تجارت ۱۲۲میلیون و ۴۵۵هزار تنی کالا به ارزش ۷۲میلیارد و ۸۷میلیون دلاری کشور در ۹ماه سال جاری ۷۵میلیون و ۱۷هزار تن کالا به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۱۰میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱درصد وزن و ۵۱درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵کشور همسایه بوده است.

همچنین صادرات کشورمان به همسایگان بیش از ۵۷میلیون و ۳۳۵هزار تن کالا به ارزش ۱۸میلیارد و ۷۶۶میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه۹درصد در وزن و ۲۴درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲درصد وزن و ۵۳درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر اقتصاد در این رابطه یادآور شده که عضویت و همکاری ایران با سازمان های اقتصادی اکو، همکاری های اسلامی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در نقطه عطف کریدورهای جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به تراتزیت کالاهای عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم می تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، باعث افزایش تجارت با کشورهای همسایه و همسایگان آنها و رشد عبور کالاهای خارجی و درآمدهای ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین راستا در ۹ ماهه امسال ۹میلیون و ۱۵۸هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶درصد رشد داشته است.

بالا