سفیر چین در ترکمنستان ماموریت دیپلماتیک خود را به پایان رساند

وزیر امور خارجه ترکمنستان رشید مردوف و سفیر چین در ترکمنستان جلسه ای در روز 22 سپتامبر در ساختمان وزارت امور خارجه ترکمنستان برگزار کردند.

طرفین بر لزوم تشدید همکاری ها در چارچوب کمیته همکاری ترکمنستان و چین در زمینه های تجاری، اقتصادی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی - بشردوستانه تأکید کردند.

طرفین به اهمیت تقویت گفتگوی سیاسی و دیپلماتیک، همکاری های اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه اشاره کردند. به موضوع همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی، به ویژه در چارچوب سازمان ملل نیز اشاره شد.

بالا