شرکت ترکمنستان در گفتگوی کریدور لاپیس – لازولی

دستور کار جلسه شامل موارد بهینه سازی روند حمل و نقل و لجستیک، ایجاد شرایط اقتصادی و مالی برابر برای همه شرکت کنندگان و معرفی سیاست قیمت گذاری واحد برای حمل و نقل کالا در مسیر افغانستان - ترکمنستان - آذربایجان و بالعکس.

همچنین در این جلسه موضوع تعیین یک متصدی از هر طرف و تعیین نرخ تعرفه انتقال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در مورد روند افزایش تردد بار در طول کریدور لاپیس – لازولی نیز توافق کردند.

بالا