لیست شرکت های ایرانی فعال در ترکمنستان

 

دانلود 1

دانلود 2

 

منبع: رایزنی بازرگانی ایران در ترکمنستان

 

بالا