عوارض متقابل اعمالی بر ناوگان جاده ای ترکمن متردد در قملرو ج.ا.ایران.

-عوارض متقابل ماخوذه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مرزهای جاده ای از کلیه ناوگان مسافری ترکمن. -عوارض متقابل ماخوذه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مرزهای جاده ای ورودی از ناوگان باری ترکمن.

نامه وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که در مورد عوارض متقابل اعمالی بر ناوگان جاده ای ترکمن متردد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد را جهت استفاده ،اطلاع و بهره برداری ارائه می‌گردد.

بالا