فروش مجدد گوشت در فروشگاه های دولتی ترکمنستان

تعداد افراد منتظر در صف به 15 تا 20 نفر کاهش یافته است، از مشتریان تقاضا شده است جلوی در ورودی فروشگاه دولتی واقع در بازار "میر" صف نکشند. چندین نفر با لباس غیرنظامی نظم را حفظ می کنند. همزمان دو مشتری مجاز به ورود به مغازه و افراد معلول نیز مجاز هستند بدون نوبت وارد شوند.

جگر در حال حاضر در دسترس نیست زیرا اعتقاد بر این است که تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است و پیش از این توسط مقامات و افراد ثروتمند سفارش داده شده است.

بالا