فهرست عوارض (به زبان انگلیسی) برای ناوگان جاده­ ای ترکمنستان

فهرست عوارض (به زبان انگلیسی) برای ناوگان جاده­ ای ترکمنستان جهت ورودی و ترانزیت به قلمرو جمهوری اسلامی ایران از طریق سه مرز سرخس، لطف آباد و اینچه برون، به پیوست ایفاد می­گردد.

هزینه عوارض به زبان انگلیسی

دانلود فایل ضمیمه

دانلود فایل ضمیمه 2

بالا