اسامی نامزدهای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

مورخ 1402/10/04

1- جناب آقای محمود امتی
2- جناب آقای بهمن ایری
3- جناب آقای رمضان بهرامی
4- جناب آقای مجتبی بهاروند
5- جناب آقای مسعود پورقاز
6- جناب آقای مرتضی چزگی
7- جناب آقای اکبر درویشی
8- جناب آقای خیراله سلیمیان ریزی
9- جناب آقای ناصر شادکام
10- جناب آقای شهریار شیخ
11- جناب آقای واحد شهبازی اردهائی
12- جناب آقای سید محمد دانش علاقه‌بند
13- جناب آقای رحمان قره‌باش
14- جناب آقای خواجه دردی قوچ‌زاده
15- جناب آقای مسعود قره‌‎جه
16- جناب آقای آراز گلدی قدرتی
17- جناب آقای محمد خلیل ماهری
18- جناب آقای مجید محمدنژاد
19- جناب آقای علیرضا ملک‌پوری
20- جناب آقای جواد نیشابوری حسین‌پور
21- جناب آقای روشنعلی یکتای قرابائی

 

بالا