مدارک لازم جهت ثبت شعب شرکت های خارجی در ترکمنستان (جدید)

 

کلیه اسناد و مدارک به زبان کشور سرمایه گذار ممهور به مهر اصل (ارسال از طریق فاکس یا اسکن شده مجاز نمی باشد) با ترجمه به زبان ترکمنی و روسی ارائه داده می شوند. متن ترجمه توسط ارگان انجام دهنده ترجمه تأیید می شود

 شعب شرکت های خارجی برای مدت سه سال ثبت می شوند. (اجازه اقامت را کسب می کنند) این مدت قابل تمديد است.

 • تقاضانامه در خصوص تأسیس شعبه در خاک ترکمنستان ( توسط موسسان امضاء می شود و به مهر شرکت ممهور می شود)
 • حکم یا صورت جلسه در خصوص تأسیس شعبه ( توسط موسسان امضاء می شود و به مهر شرکت ممهور می شود ) که باید حتما شامل بندهای مشروحه زیر باشد:
 • ثبت شعبه در خاک ترکمنستان
 • تصویب آئین نامه شعبه
 • انتصاب مدیر (نام و نام خانوادگی , نام پدر، مشخصات شناسنامه ای)

 

 • فرم پرسشنامه (ليست اطلاعات شخصی) رئیس شعبه در ترکمنستان ( دارای عکس واصل امضاء)
 • فتوکپی پاسپورت رئیس شعبه (فتوکپی گذرنامه اتباع خارجی به انضمام ترجمه آن تأیید شده توسط دارالترجمه.
 • وکالت نامه بنام رئیس شعبه در ترکمنستان (تنظیم شده به زبان سرمایه گذار تأیید شده در دفتر ثبت اسناد دارای اطلاعات شامل تاریخ صدور, مدت اعتبار و اطلاعات شناسنامه ای ]پاسپورتی[ با ذکر اختیارات مدير)
 • آئین نامه راجع به شعبه مورد تأسیس در دو نسخه به زبان روسی و ترکمنی ( روی سربرگ شرکت دارای امضای موسسان و ممهور به مهر شرکت)
 • اقتباس نامه از سند راجع به ثبت رسمی سرمایه گذار خارجی صادره از ارگان ثبت کشور سرمایه گذار (روزنامه رسمی) - نسخه اصل. این اقتباس نامه باید توسط کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور یا وزارت امور خارجه ترکمنستان تأييد (قانونی) شده باشد.
 • فتوکپی اساسنامه موسسه (شرکت) خارجی سرمایه گذار (تأیید شده توسط سرکنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور با وزارت امور خارجه ترکمنستان)
 • سند راجع به وضع مالی سرمایه گذار خارجی ( گواهی بانک) - نسخه اصل تأیید شده (قانونی) توسط کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور یا وزارت امور خارجه ترکمنستان.
 • تأییدیه کتبی در خصوص وجود آدرس حقوقی (قرارداد اجاره با قرارداد راجع به قصد تأسیس شرکت ]بعلاوه اقتباس از فهرست واحد دولتی اشخاص حقوقی و اساسنامه موجر [
 • ارائه درخواست کتبی جهت ثبت شرکت به آژانس سرمایه گذاری خارجی ترکمنستان
 • ترجمه رسمی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت ایرانی به زبان روسی و ترکمنی (به همراه اصل اساسنامه شرکت ایرانی جهت بررسی)
 • ارائه معرفی از بانک عامل جهت شماره حساب ارزی و گزارش گردش حساب مشتری از بانک مربوطه به زبان روسی
 • ارائه آخرین مفاصا حساب از اداره امور اقتصادی و دارایی ( ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)
 • معرفی از اتاق بازرگانی (ارائه کارت بازرگانی به همراه ترجمه رسمی به زبان روسی و ترکمنی)
 • تصویر گذرنامه به همراه ۴ قطعه عکس رنگی نماینده شرکت
 • ارائه معرفی نامه از هیأت مدیره شرکت جهت نماینده آن شرکت در ترکمنستان )ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)
 • ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه محضری جهت دارا بودن حق امضاء و اختیارات در ترکمنستان.
 • ارائه گزارش در خصوص انجام فعالیت های تجاری در ایران در یک سال اخیر به زبان روسی و ترکمنی.
 • ارائه طرح توجیهی در خصوص فعالیت تجاری مورد نظر در ترکمنستان به زبان روسی و ترکمنی .
 • مهر شرکت
 • گواهی نامه از اداره آمار مربوط به توضیح نوع فعالیت ]بر اساس فهرست طبقه بندی انواع فعالیت اقتصادی در ترکمنستان[

) بروشور و کاتالوگ تأیید کننده تجربه و سابقه فعالیت)

 

پس از بررسی مدارک توسط کمیسیون بین اداری ترکمنستان مدارک مشروحه ذیل باید ارائه گردد:

 الف) گواهی شهرداری راجع به وجود آدرس حقوقی

ب) سند راجع به پرداخت حق ثبت

ج) وکالت نامه برای شخص پیگیری کننده تشریفات ثبت، تأیید شده در دفتر ثبت اسناد ( بعلاوه فتوکپی پاسپورت با شناسنامه)

اسناد و مدارک فوق باید به زبان کشور سرمایه گذار و دارای مهر اصل به انضمام ترجمه آنها به زبان روسی و ترکمنی ارائه گردد. (ارسال اسناد و مدارک از طریق فاکس مجاز نمی باشد). متن ترجمه باید توسط ارگانی که ترجمه را انجام داده باشد، تأیید شود.

شعب شرکت های خارجی برای مدت دو سال با حق تمدید اقامت افتتاح می شوند یعنی حق اقامت کسب می نمایند.

بالا