مدارک مورد نياز به منظور ثبت دولتي شعب شرکت هاي خارجي در ترکمنستان

کليه اسناد و مدارک به زبان کشور سرمايه گذار ممهور به مهر اصل (ارسال از طريق فاکس يا اسکن شده مجاز نمي باشد) با ترجمه به زبان ترکمني و روسي ارائه داده مي شوند. متن ترجمه توسط ارگان انجام دهنده ترجمه تأييد مي شود.

شعب شرکت هاي خارجي براي مدت سه سال ثبت مي شوند(اجازه اقامت را کسب مي کنند)این مدت قابل تمديداست.

 • تقاضانامه در خصوص تأسيس شعبه در خاک ترکمنستان ( توسط موسسان امضاء مي شود و به مهر شرکت ممهور مي شود)
 • حکم يا صورت جلسه در خصوص تأسيس شعبه ( توسط موسسان امضاء مي شود و به مهر شرکت ممهور مي شود ) که بايد حتماً شامل بندهاي مشروحه زير باشد:

الف) ثبت شعبه در خاک ترکمنستان

ب) تصويب آئين نامه شعبه

ج) انتصاب مدير ( نام و نام خانوادگي , نام پدر، مشخصات شناسنامه اي)

 • فرم پرسشنامه (ليست اطلاعات شخصي) رئيس شعبه در ترکمنستان ( داراي عکس واصل امضاء)
 • فتوکپي پاسپورت رئيس شعبه ( فتوکپي گذرنامه اتباع خارجي به انضمام ترجمه آن تأييد شده توسط دارالترجمه.
 • وکالت نامه بنام رئيس شعبه در ترکمنستان (تنظيم شده به زبان سرمايه گذار تأييد شده در دفتر ثبت اسناد داراي اطلاعات شامل تاريخ صدور, مدت اعتبار, اطلاعات شناسنامه اي [پاسپورتي] با ذکر اختيارات مدير)
 • آئين نامه راجع به شعبه مورد تأسيس در دو نسخه به زبان روسي و ترکمني ( روي سربرگ شرکت داراي امضاي موسسان و ممهور به مهر شرکت)
 • اقتباس نامه  از سند راجع به ثبت رسمي سرمايه گذار خارجي صادره از ارگان ثبت کشور سرمايه گذار (روزنامه رسمي) – نسخه اصل . اين اقتباس نامه بايد توسط کنسولگري ترکمنستان در خارج از کشور يا وزارت امور خارجه ترکمنستان تأييد (قانوني) شده باشد.
 • فتوکپي اساسنامه موسسه (شرکت) خارجي سرمايه گذار (تأييد شده توسط سرکنسولگري ترکمنستان در خارج از کشور يا وزارت امور خارجه ترکمنستان)
 • سند راجع به وضع مالي سرمايه گذار خارجي ( گواهي بانک) – نسخه اصل تأييد شده (قانوني) توسط کنسولگري ترکمنستان در خارج از کشور يا وزارت امور خارجه ترکمنستان.
 • تأييديه کتبي در خصوص وجود آدرس حقوقي ( قرارداد اجاره يا قرارداد راجع به قصد تأسيس شرکت [بعلاوه اقتباس از فهرست واحد دولتي اشخاص حقوقي و اساسنامه موجر]
 • گواهي نامه از اداره آمار مربوط به توضيح نوع فعاليت [بر اساس فهرست طبقه بندي انواع فعاليت اقتصادي در ترکمنستان]

(بروشور و کاتالوگ تأييد کننده تجربه و سابقه فعاليت)

پس از بررسي مدارک توسط کميسيون بين اداري ترکمنستان مدارک مشروحه ذيل بايد ارائه گردد:

الف) گواهي شهرداري راجع به وجود آدرس حقوقي

ب) سند راجع به پرداخت حق ثبت

ج) وکالت نامه براي شخص پيگيري کننده تشريفات ثبت, تأييد شده در دفتر ثبت اسناد ( بعلاوه فتوکپي پاسپورت يا شناسنامه)

اسناد و مدارک فوق بايد به زبان کشور سرمايه گذار و داراي مهر اصل به انضمام ترجمه آنها به زبان روسي و ترکمني ارائه گردد.(ارسال اسناد و مدارک از طريق فاکس مجاز نمي باشد). متن ترجمه بايد توسط ارگاني که ترجمه را انجام داده باشد, تأييد شود.

شعب شرکتهاي خارجي براي مدت دو سال با حق تمديد اقامت افتتاح مي شوند يعني حق اقامت کسب مي نمايند.

منبع: سایت سفارت ایران در عشق آباد

بالا