تاریخچه

اتاق مشترک بازرگانی ایران ترکمنستان، مؤسسه اي عمومی، غيردولتی، غیر تجاری، و غير انتفاعی و وابسته به اتاق ايران است كه به استناد بندهای "د" و "ن" ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی جمهوري اسلامی ايران مصوب ۱۳۶۹ طبق اساسنامه صرفاً برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات و تشویق مبادلات و سرمایه گذاری های دو جانبه بین ایران و ترکمنستان تأسيس شده است.حجم مبادلات تجاری در سال های گذشته با کشور ترکمنستان، تجار و بازرگانان این حوزه را بر آن داشت تا به منظور تسهیل این روابط، اتاق مشترک را تشکیل دهند. سرانجام این اتاق در سال 1396 تاسیس شد و تعدادی از فعالان تجاری در این حوزه (حقیقی و حقوقی) به عضویت این اتاق درآمدند.

 

دانلود:

معرفی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان و گزارش عملکرد

 

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی بهمن 97

اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی بهمن 97

بالا