معرفی سایت های مفید در رابطه با ترکمنستان

 

✔شرکت های ترکمنستان،زمینه فعالیت و اطلاعات تماس - زبان روسی
http://flagma-tm.com/ru/s1/turkmenistan-uk795-1.html

✔شرکت های ترکمنستان ،زمینه فعالیت و اطلاعات تماس- زبان انگلیسی
https://www.companiess.com/turkmenistan-country/p3.html

✔سایت مشاوره حقوقی و تجاری ترکمنستان
http://www.act.tm/eng/home

✔مناقصات وزارت صنایع نفت وگاز ترکمنستان
https://oilgas.gov.tm/en/catalog/tenders

✔مناقصات ترکمنستان- زبان روسی
http://www.turkmenbusiness.org/tenders

✔مناقصات ترکمنستان- زبان انگلیسی
https://www.tendersinfo.com/global-turkmenistan-tenders.php

✔قوانین ترکمنستان - زبان انگلیسی
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=10

بالا