لیست مناقصات ترکمنستان 

مناقصه شماره 1:

شرکت دولتی "ترکمن نفت" به نمایندگی از کمیسیون مناقصه، مناقصه
آزاد شماره 35را جهت قطعات زیر اعلام می دارد:


قطعه شماره
5تجهیزات برق، ژئوفیزیک، کنترل و اندازه گیری، ارتباطات و مصالح ساختمانی

تاریخ انقضا مناقصه:  1401/02/13

 

مناقصه شماره 2:

شرکت دولتی "ترکمن شیمی" به نمایندگی از کمیسیون مناقصه،
مناقصه بین المللی خرید محصولات مورد نیاز کارخانه شیمیایی ترکمن آباد به نام س.ا.نیازوف برای قطعات زیر را تمدید می کند:


قطعه شماره
2تجهیزات عمومی کارخانه، فناورانه؛
قطعه شماره
3محصولات برقی

تاریخ انقضا مناقصه:1401/02/13

 

مناقصه شماره 3:

شماره مناقصه T / GAZ-015

شرکت دولتی "ترکمن گاز" برای خرید منابع مادی و فنی برای نیازهای شرکت دولتی "ترکمن گاز
مناقصه آزاد اعلام می کند.


قطعه شماره 3-  تجهیزات برق  

تاریخ انقضا مناقصه: 1401/02/30

 

مناقصه شماره 4:

شرکت دولتی "ترکمن نفت" به نمایندگی از کمیسیون مناقصه، مناقصه آزاد شماره 34را جهت قطعات زیر اعلام می دارد:


قطعه شماره
1لوله و فلز نورد

تاریخ انقضا مناقصه: 1401/02/12

بالا