لیست مناقصات ترکمنستان انتهای اسفند 1400 و فروردین1401 

 مناقصه شماره 1:

خرید منابع مادی و فنی جهت رفع نیازهای شرکت دولتی "ترکمن گاز" از تاریخ 1400/11/28 لغایت 1401/1/15

شماره مناقصه T / GAZ-008

قطعه شماره 1 - " لوله و محصولات فلزی"؛

قطعه شماره 2 - " تجهیزات عمومی کارخانه"؛

قطعه شماره 3 - " تجهیزات الکتریکی، ابزار اندازه گیری و کنترل و محصولات کابلی"؛

قطعه شماره 4- " محصولات کمکی".

مناقصه شماره 2: 

طراحی و ساخت مرکز فرهنگی چند رشته ای برای 4000 صندلی در شهر عشق آباد با بهسازی محوطه مجاور از تاریخ 1400/11/ 26 لغایت 1401/1/11

مناقصه شماره 3: 

خرید منابع مادی و فنی لازم جهت حفاری 10 حلقه چاه به عمق 6800 متر در میدان "اوزینادا" از تاریخ 1400/11/27 لغایت 1401/12/27

قطعه :- لوله و نورد فلز

مناقصه شماره 4: 

انتخاب پیمانکار جهت طراحی،پیاده سازی نرم افزار،تجهیزات سیستم خودکار کنترل و کنتور گاز برای مرکز جدید اداری مدرن استان آخال از تاریخ 1400/11/26 لغایت 1401/1/11

بالا