مناقصات ترکمنستان

1- مناقصه خرید روغنهای روان کننده

زمان انتشار خبر: 1401/3/19

مناقصه برای قطعات زیر:

قطعه شماره  5 - روغن های روان کننده و گریس.
برای شرکت در مناقصه، اقدامات زیر صورت گیرد:
ارائه درخواست کتبی برای شرکت در مناقصه با ذکر نام کامل شرکت کننده، وضعیت قانونی خود،
کشور ثبت نام، مشخصات و تلفن های تماس.
با "قوانین انتخاب رقابتی تامین کنندگان کالاهای مواد و فنی برای مجتمع نفت و گاز ترکمنستان"
آشنا شوید.
دریافت مشخصات و الزامات فنی؛
با پرداخت 575دلار آمریکا به ازای هر قطعه، بسته اسناد مناقصه را دریافت کنید.
هنگام ارسال درخواست کتبی، حساب انتقال وجه مشخص می شود.

پیشنهادات مناقصه ظرف مدت 20روز کاری از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 17:00به وقت
محلی پذیرفته می شود.

2- مناقصه بین المللی خرید خودرو

زمان انتشار خبر: 1401/3/17

مناقصه بین المللی خرید محصولات مورد نیاز کارخانه گوولیدوز را برای قطعات زیر اعلام می کند:

قطعه شماره – 4وسایل نقلیه، ماشین آلات ویژه.
برای شرکت در مناقصه، مدارک زیر را ارائه دهند:
- درخواست کتبی در مورد تمایل به شرکت در مناقصه با ذکر نام کامل شرکت کننده، وضعیت
حقوقی وی، کشور ثبت نام و مشخصات. از شرکت های ثبت شده یا دارای حساب بانکی در
مناطق فراساحل، درخواست پذیرفته نمی شود.
با "قوانین برگزاری مناقصات بین المللی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای مادی و فنی برای
کنسرن دولتی "ترکمن شیمی" آشنا شوید.
دریافت مشخصات قطعات و الزامات فنی؛
دریافت بسته اسناد مناقصه با پرداخت ( 200دویست) دلار آمریکا به ازای هر قطعه (بدون احتساب
مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های بانکی).
هنگام ارسال درخواست کتبی، حساب انتقال وجه مشخص می شود.
پیشنهادات مناقصه از ساعت 9:00الی 17:00به وقت محلی پذیرفته می شود.
مهلت ارسال پیشنهادات مناقصه ( 30سی) روز کاری از تاریخ انتشار مناقصه تا ساعت 10صبح
به وقت محلی می باشد.

3- مناقصه آزاد شرکت دولتی ترکمن گاز

زمان مناقصه: 1401/3/13 لغایت 1401/4/27

شرکت دولتی "ترکمن گاز" برای خرید منابع مادی و فنی برای نیازهای شرکت دولتی "ترکمن
گاز" از تاریخ 1401/3/13لغایت 1401/4/27مناقصه آزاد اعلام می کند.
شماره مناقصه T / GAZ-028
قطعه شماره " - 3تجهیزات الکتریکی برای حفاظت الکتروشیمیایی"؛
قطعه شماره " - 5محصولات کمکی."
برای شرکت در مناقصه، مدارک زیر را ارائه دهند:
- ارائه درخواست کتبی (از شرکت های ثبت شده یا دارای حساب های بانکی در مناطق فراساحل، برنامه
ها پذیرفته نمی شوند) در مورد تمایل به شرکت در مناقصه با ذکر نام کامل شرکت کننده، وضعیت حقوقی
وی، کشور ثبت نام و شماره حساب؛
- با قانون ترکمنستان "در مورد مناقصه برای تامین کالا، انجام کار، ارائه خدمات برای نیازهای دولتی"،
با عصاره ای از "قوانین برگزاری مناقصه" و لیست اسناد مورد نیاز برای شرکت در مناقصه آشنا گردد.
- دریافت مشخصات تعداد، الزامات فنی و شرایط اساسی قرارداد.
- دریافت شماره حساب برای پرداخت وجوه به مبلغ ( 500پانصد) دلار آمریکا یا معادل آن به منات (بدون
احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های بانکی) به ازای هر قطعه برای شرکت در مناقصه به صورت رایگان

بالا