برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

با تشکر از اعضا هیات مدیره دوره دوم اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و تبریک به منتخبین دوره سوم نتیجه به شرح ذیل می باشد:

آقايان:

۱_رمضان بهرامی رئیس هیات مدیره
۲_محمد خلیل ماهری نایب رئیس اول
۳_بهمن ایری نایب رئیس دوم
۴_خواجه دردی قوچ زاده عضو اصلی هیات مدیره
۵_مسعود قره جه عضو اصلی هیات مدیره
۶_مسعود پور قاز عضو اصلی هیات مدیره
۷_واحد شهبازی اردهائی عضو اصلی هیات مدیره
۸_مجید محمد نژاد عضو اصلی هیات مدیره
۹_اراز گلدی قدرتی عضو اصلی هیات مدیره

۱۰_ناصر شادکام عضو علی البدل هیات مدیره
۱۱_شهریار شیخ عضو علی البدل هیات مدیره

بازرسین:

بازرس اصلی: آقای رضا قلی آرخی
بازرس علی البدل:حمید دامغانی

 

دبیرخانه اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

بالا