میزان وام های اعطا شده توسط موسسات مالی-اعتباری ترکمنستان


از ابتدای سال جاری میلادی تا یکم فوریه 2021 میزان وام های اعطا شده از سوی موسسات مالی-اعتباری ترکمنستان به شرکت ها و سازمان های دولتی، بالغ بر 51 میلیون و 964 هزار منات اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 2020، به میزان 8.6 درصد رشد داشته است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ترکمنستان، میزان وام های اعطا شده از آغاز سال 2020 تا ماه فوریه همان سال برابر 44 میلیون و 806 هزار منات بوده است. (براساس نرخ رسمی، هر دلار برابر با 3.5 منات است)
همچنین از آغاز سال 2021 تا تاریخ یکم فوریه سال جاری، میزان وام های اعطا شده از سوی موسسات مالی-اعتباری ترکمنستان به شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی، برابر 5 میلیون و 459 هزار منات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 به میزان 8/7 درصد افزایش داشته است. میزان وام های اعطا شده از آغاز سال 2020 تا ماه فوریه همان سال برابر 4 میلیون و 299 منات بوده است

بالا