نامه تبریک رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان به "دولت گلدی رجب اف"رئیس جدید اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان:

بالا