نشست کمیته های پنجگانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در وزارت امورخارجه ترکمنستان

98-07-09

 

نشست کمیته های پنجگانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با حضور معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ، وفا حاجی اف معاون وزیر خارجه ترکمنستان، رئیس اتاق مشترک و جمعی از مسئولین دولتی دوکشور صبح امروز در محل وزارت امور خارجه ترکمنستان برگزار گردید.

بالا