همکاری وزارت تجارت ترکمنستان با سازمان تجارت جهانی

نمایندگان وزارت تجارت و روابط اقتصاد خارجی ترکمنستان روز پنجشنبه جلسه ای آنلاین با سازمان تجارت جهانی برگزار کردند.

هدف از این نشست که در چارچوب پروژه مشترک "تقویت ظرفیت تجاری ترکمنستان" برگزار شد، آشنایی متخصصان این پروژه و وزارتخانه با فعالیت های تحقیقاتی موسسه و صحبت در مورد فرصت های همکاری برای بهبود کارایی و عملکرد کارشناسان و متخصصان وزارت تجارت و روابط اقتصاد خارجی ترکمنستان بود.

نمایندگان موسسه در مورد فعالیت های موسسه در زمینه تحقیقات تجاری سخنرانی کردند و موضوعاتی مانند اقتصاد توسعه و تجارت جهانی، جهانی سازی، تجارت خدمات، سیاست اقتصاد باز ، رقابت و تنظیم مقررات شرکت ها ، تجارت و سیاست سرمایه گذاری بیان شد.

بالا