وزیر کشور در همایش ایران و همسایگان خواستار تأسیس «وزارت همسایگان» شد

وزیر کشور گفت: به دلیل اهمیت و ضرورت راهبردی برای توسعه روابط همه جانبه با همسایگان تشکیل وزارتخانه همسایگان ضروری به نظر می‌رسد که باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

احمد وحیدی وزیر کشور در همایش ملی ایران و همسایگان با اشاره به اینکه برای تنظیم مناسبات درست و اصولی با کشورهای همسایه نیازمند داشتن تشکیلات منسجم و مشخص هستیم, تصریح کرد: اگر امکان تشکیل وزارتخانه نبود می‌توان به تشکیل سازمان اقتصادی در این عرصه فکر کرد.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه نیازمند توسعه ادبیات همسایگی در داخل کشور هستیم، گفت: نفس برگزاری همایش‌ها می‌تواند به تولید و غنی شدن ادبیات و گفتمان همسایگی کمک کند.

وی اضافه کرد: در توسعه مناسبات همسایگی باید به این مقوله مهم توجه داشته باشیم که بستر تحقق این رویکرد یک طرفه نیست و باید یک ذهنیت و ادبیات و گفتمان مشترک در میان همسایگان برای تقویت تعاملات با محوریت ثبات و رفاه مشترک ایجاد شود.

وزیر کشور با تاکید بر این واقعیت که برای حصول این هدف مهم نیازمند تعاملات فراتر از عرصه دولت‌ها هستیم؛ گفت: تقویت ارتباطات نخبگانی و اندیشکده ای در میان کشورهای همسایه برای رسیدن به فهم و ادبیات مشترک ضرورتی جدی است.

بالا